Zarząd Koła Pszczelarzy w Tuchowie
zaprasza na Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Koła,
które odbędzie się 13.06. 2021r. o godz.10.00
w Domu Kultury w Tuchowie


Porządek obrad:
Otwarcie Walnego Zebrania.
Przyjęcie porządku obrad.
Sprawy bieżące.
Uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zebrania.
Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania.
Wybór sekretarzy Walnego Zebrania.
Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
Wybór Komisji Wyborczej.
Wybór Komisji Wniosków i Uchwał.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Koła , przedstawienie planu pracy i preliminarza finansowego na 2021r.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.
Dyskusja nad sprawozdaniami i planami.
Wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła.
Wybory: a) Zarządu Koła , b) Komisji Rewizyjnej, c) Sądu Koleżeńskiego, d) Delegatów na Walny Zjazd PgZP w Tarnowie
Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
Sprawozdanie Komisji Wniosków i Uchwał.
Podjęcie uchwał i zatwierdzenie wniosków.
Zakończenie Walnego Zebrania .

Tuchów 25 maja 2021r.
Prezes Zarządu Koła

Dojazd do Domu Kultury w Tuchowie

Szczegółowo program został doręczony przez listonoszy.
W imieniu Zarządu Koła Pszczelarzy w Tuchowie serdecznie zapraszamy.


UWAGA!

BARDZO PROSIMY O PRZESTRZEGANIE I STOSOWANIE SIĘ DO OBOWIĄZUJĄCYCH OBOSTRZEŃ!