Zarząd Koła Pszczelarzy w Tuchowie

zaprasza na:

Walne Zebranie Koła , które odbędzie się 18.02.2024r. o godz.10.00

w Domu Kultury w Burzynie, drugi termin 18.02.2024r. o godz.10.15

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Uchwalenie Regulaminu obrad Walnego Zebrania.
 4. Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania.
 5. Wybór sekretarza Walnego Zebrania.
 6. Wybór Komisji Wniosków i Uchwał.
 7. Sprawy bieżące.
 8. Sprawozdanie z działalności Koła za 2023 r.
 9. Przedstawienie planu pracy Koła na 2024 r.
 10. Przedstawienie preliminarza finansowego Koła na 2024 r.
 11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 12. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.
 13. Dyskusja nad sprawozdaniami i planami.
 14. Wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Koła.
 15. Sprawozdanie Komisji Wniosków i Uchwał.
 16. Podjęcie uchwał(plan pracy, preliminarz finansowy) i zatwierdzenie wniosków.
 17. Zakończenie Walnego Zebrania Koła.

Tuchów 14 stycznia 2024 r.

Prezes Zarządu Koła

Aleksander Kajmowicz