Na podstawie Rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 19 maja 2021r  /Dz.U.z dn.20.05.2021r poz.926 /została przyznana pomoc dla pszczelarzy którzy ponieśli straty w 2020 r spowodowane  przez klęski  żywiołowe. Dopłata do przezimowanej rodziny.


Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  będzie udzielała pomocy finansowej na podstawie  wniosku pszczelarza  złożonego do właściwego Biura Powiatowego Agencji ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę pszczelarza, na formularzu udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej.
W 2021 roku wnioski będą przyjmowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 30 czerwca 2021.  W latach kolejnych od 01 kwietnia  do 31 maja.

Stawka pomocy wynosi 20,00 zł za każdą przezimowaną rodzinę pszczelą.


             O pomoc mogą ubiegać się pszczelarze zarejestrowani w ewidencji producentów i wpisani do specjalnego rejestru.
Wnioski o przyznanie pieniędzy należy składać w biurach powiatowych ARiMR.

Można to zrobić:
– osobiście,
– wrzucić do wystawionej skrzynki,
– za pośrednictwem platformy ePUAP,
– przesłać pocztą.


Warunki uzyskania pomocy
Może ją uzyskać pszczelarz:
– któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, tzw. numer EP

– który prowadzi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.
 

Do wniosku należy dołączyć:
– w przypadku braku tzw. numeru EP, należy do wniosku dołączyć wypełniony i podpisany wniosek o wpis do EP;
– zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii o:
a) wpisaniu, pszczelarza do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
b) liczbie pni pszczelich, wydane w roku, w którym ten pszczelarz ubiega się o pomoc. Koszt zaświadczenia 17 zł.
Wnioskujący musi także załączyć zaświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis.

Formularze znajdują się na stronie ARiMR
– Pomoc dla pszczelarzy (https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/pomoc-dla-pszczelarzy-do-przezimowanych-rodzin-pszczelich.html).