Tarnów, dnia 24 marca 2022 roku

L.Dz.PgZP/50/2022 Sz. P. ……………………………………………………. Prezes Koła Pszczelarzy w …………………………………………………

Pogórski Związek Pszczelarzy w Tarnowie złożył w październiku 2021 r. do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa pięć projektów na realizację następujących działań:

 • Szkolenie,

  Zakup leków do zwalczania warrozy,

  Zakup pszczół,

  Zakup sprzętu pszczelarskiego,

  Zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej

  Analizy jakości miodu

w ramach mechanizmu „Wsparcie rynku produktów pszczelich”.KOWR zaakceptował projekty złożone przez PgZP, i przyznał w ramach poszczególnych działań następujące kwoty:

Projekt

Przyznana kwota refundacji

Procent refundacji – nie więcej niż

Szkolenie

35 200,00 zł

100%

Zakup leków

262 977,37 zł

90%

Zakup pszczół

147 636,42 zł

70%

Zakup sprzętu

351 179,28 zł

60%

Zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej

48 000,00 zł

60%

Analizy jakości miodu

6 000,00 zł

100%

 

Zarząd Pogórskiego Związku Pszczelarzy w Tarnowie, na posiedzeniu w dniu 9 marca 2022 r. przyjął zasady na jakich będą realizowane poszczególne projekty oraz dokonał przyznanych środków na poszczególne koła. Podział ten jest proporcjonalny do ilości rodzin pszczelich posiadanych przez poszczególne koła na dzień 30 września 2021 r. zgodnie z wykazem pszczelarzy przesłanym do KOWR-u.

W projektach: zakup pszczół oraz zakup sprzętu podane zostały nieprzekraczalne kwoty do wykorzystania przypadające na każde z kół.

Koło

Ilość rodzin

Kwota do wykorzystania w ramach projektu „Zakup sprzętu”*

Kwota do wykorzystania w ramach projektu „Zakup pszczół”

Bochnia

2434

61 416,68 zł

25 189,94 zł

Bochnia „Barć”

495

12 490,24 zł

5 122,85 zł

Borzęcin

556

14 029,45 zł

5 754,15 zł

Brzesko

3412

86 094,37 zł

35 311,45 zł

Ciężkowice

1175

29 648,56 zł

12 160,30 zł

Dąbrowa Tarnowska

335

8 452,99 zł

3 466,98 zł

Dębno

563

14 206,08 zł

5 826,60 zł

Iwkowa

329

8 301,60 zł

3 404,88 zł

Lipnica Murowana

833

21 018,94 zł

8 620,88 zł

Lisia Góra

350

8 831,49 zł

3 622,22 zł

Niezrzeszeni

80

2 018,63 zł

827,94 zł

Nowy Wiśnicz

494

12 465,01 zł

5 112,50 zł

Pleśna

701

17 688,21 zł

7 254,78 zł

Ryglice

466

11 758,49 zł

4 822,72 zł

Skrzyszów

778

19 631,13 zł

8 051,67 zł

Szczucin

1040

26 242,13 zł

10 763,16 zł

Szczurowa

585

14 761,20 zł

6 054,28 zł

Szynwałd

883

22 280,58 zł

9 138,34 zł

Tarnów „Bartnik”

610

15 392,02 zł

6 313,01 zł

Tarnów Śródmieście

2275

57 404,66 zł

23 544,42 zł

Tuchów

3645

91 973,62 zł

37 722,81 zł

Wierzchosławice

807

20 362,88 zł

8 351,80 zł

Wojnicz

1676

42 290,20 zł

17 345,25 zł

Wola Rzędzińska

1432

36 133,40 zł

14 820,05 zł

Zalasowa

240

6 055,88 zł

2 483,81 zł

Żabno

600

15 139,69 zł

6 209,52 zł

Żegocina

1737

43 829,40 zł

17 976,55 zł

RAZEM

28531

719 917,52 zł

295 272,84 zł

* – kwota brutto do wykorzystania przy założeniu dokonywania zakupów u sprzedawców będących płatnikami podatku VAT. W przypadku zakupów dokonywanych u sprzedawców niebędących płatnikami VAT kwota do wykorzystania na poszczególne koła ulegnie zmniejszeniu.Udział w projektach możliwy jest tylko i wyłącznie dla pszczelarzy, których dane zostały umieszczone na „Wykazie pszczelarzy – producentów produktów pszczelich reprezentowanych przez Pogórski Związek Pszczelarzy w Tarnowie” według stanu na dzień 30 września 2021 roku. Ponadto warunkiem koniecznym udziału w projektach jest posiadanie przez pszczelarza numeru weterynaryjnego pasieki lub wpisu do rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii.

 1. Szkolenie

Zgodnie z informacjami przekazanymi w piśmie L.Dz.PgZP/1/2022 z dnia 4 stycznia 2022 r. Pogórski Związek Pszczelarzy w Tarnowie realizuje projekt szkoleniowy w dwóch turnusach. Pierwszy odbył się w dniach 11 – 13 marca 2022 r., natomiast drugi zaplanowany jest na 1 – 3 kwietnia 2022 r. W związku z udostępnieniem przez Zarząd PZP Domu Pszczelarza na pobyt dla uchodźców z Ukrainy zmieniła się lokalizacja szkolenia. Odbędzie się ono w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Politechniki Warszawskiej w Grybowie, przy ul, Chłodnej 16. Koszt udziału w szkoleniu wynosi 180,00 zł. Pszczelarze zainteresowani udziałem w drugim turnusie proszeni są o pilny kontakt z biurem Związku. W załączeniu przesyłam harmonogram 2 turnusu szkolenia.

 1. Zakup sprzętu

Projekt zakup sprzętu obejmuje zakup fabrycznie nowego sprzętu pszczelarskiego oraz maszyn i urządzeń służących do produkcji pasiecznej przez pszczelarzy posiadających co najmniej 10 rodzin pszczelich według stanu na 30 września 2021 roku. Warunkiem koniecznym do otrzymania refundacji jest również zarejestrowanie przez pszczelarza sprzedaży bezpośredniej lub rolniczego handlu detalicznego u Powiatowego Lekarza Weterynarii. Nadmienić należy, że zlikwidowany został zamknięty katalog rodzajów sprzętów podlegających refundacji. Przy wyborze sprzętu pszczelarze proszeni są o zwrócenie uwagi na fakt, że zamawiany w ramach refundacji sprzęt powinien być trwale oznakowany napisem „KOWR – 2022” dającym pełną identyfikowalność przez okres 5 lat oraz powinien być w tym samym okresie utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Umowy na zakup sprzętu refundowanego będzie można podpisywać w biurze Związku w terminie od 1 do 30 kwietnia 2021 r. Pszczelarze podpisujący umowy proszeni są o przybycie do biura Związku w wyznaczonym terminie z dokumentem tożsamości. W przypadku nie wykorzystania przez koło w wyznaczonym terminie wszystkich środków przyznanych przez KOWR drugi termin podpisywania umów będzie miał miejsce od 01 do 10 maja 2020 roku. Z możliwości podpisywania umów na sprzęt w drugim terminie będą mogli skorzystać tylko pszczelarze należący do kół, które w pierwszym terminie wykorzystały wszystkie przyznane im środki.Koła, w których zapotrzebowanie na sprzęt przekracza przyznaną kwotę do wykorzystania proszone są o przysłanie przed przystąpieniem do podpisywania umów ostatecznej liczby pszczelarzy zakwalifikowanych do projektu z wyszczególnieniem rodzaju, ilości i wartości sprzętu, na zakup którego Zarząd koła wyraził zgodę.Wysokość refundacji wyniesie do 60% wartości netto zakupionego sprzętu, jednak nie więcej niż iloczyn 100 zł i posiadanej liczby rodzin pszczelich oraz nie więcej niż 15 000 zł.W przypadku rezygnacji przez pszczelarza z zakupu sprzętu po podpisaniu umowy, pszczelarz proszony jest o niezwłoczne poinformowanie biura Związku o odstąpieniu od umowy.Wszyscy pszczelarze biorący udział w projekcie po odebraniu zakupionego sprzętu zobowiązani są do dostarczenia w nieprzekraczalnym terminie do 10 lipca 2022 roku wszystkich niezbędnych do uzyskania refundacji dokumentów. Jednym z nich jest dokument potwierdzający zarejestrowanie sprzedaży bezpośredniej lub rolniczego handlu detalicznego.

 1. Zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej

Projekt zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej obejmuje zakup:

 1. dla pszczelarzy posiadających co najmniej 25 rodzin pszczelich:

  • przyczep (lawet) do przewozu uli,

   wag pasiecznych,

   urządzeń dźwigowych do załadunku i rozładunku uli,

   elektryzatorów (pastuchów elektrycznych),

   lokalizatorów GPS,

  dla pszczelarzy posiadających co najmniej 150 rodzin pszczelich:

  • przyczep (lawet) do przewozu uli,

   wag pasiecznych,

   urządzeń dźwigowych do załadunku i rozładunku uli,

   elektryzatorów (pastuchów elektrycznych),

   lokalizatorów GPS,

   ładowarek, miniładowarek oraz innych wózków samojezdnych do załadunku i rozładunku uli.

Umowy na zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej będzie można podpisywać w biurze Związku w terminie od 1 do 30 kwietnia 2022 r. Podpisywanie umów odbywać się będzie w kolejności zgłoszeń do wyczerpania środków. Pszczelarze podpisujący umowy proszeni są o przybycie do biura Związku w wyznaczonym terminie z dokumentem tożsamości. Wysokość refundacji wyniesie do 60% wartości netto zakupionego sprzętu, jednak nie więcej niż:

 • iloczyn150 zł i posiadanej liczby rodzin pszczelich dla pszczelarzy dokonujących zakupu przyczep (lawet) do przewozu uli, wag pasiecznych, urządzeń dźwigowych do załadunku i rozładunku uli,

  iloczyn 200 zł i posiadanej liczby rodzin pszczelich oraz nie więcej niż 40000 zł dla pszczelarzy dokonujących zakupu przyczep (lawet) do przewozu uli, wag pasiecznych, urządzeń dźwigowych do załadunku i rozładunku uli, ładowarek, miniładowarek oraz innych wózków samojezdnych do załadunku i rozładunku uli.

Powyżej zapisane stawki w projekcie zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej należy rozumieć u ujęciu trzyletnim, tj. łącznie w sezonach: 2019/2020, 2020/2021 oraz 2021/2022.Wszyscy pszczelarze biorący udział w projekcie po odebraniu zakupionego sprzętu zobowiązani są do dostarczenia w nieprzekraczalnym terminie do 10 lipca 2022 roku wszystkich niezbędnych do uzyskania refundacji dokumentów. Jednym z nich jest dokument potwierdzający zarejestrowanie sprzedaży bezpośredniej lub rolniczego handlu detalicznego.

 1. Zakup pszczół

Projekt zakup pszczół obejmuje zakup:

 • Matek pszczelich pochodzących z linii hodowlanych pszczół, dla których prowadzone są księgi lub rejestry z pasiek hodowlanych będących pod oceną prowadzaną przez podmiot upoważniony przez ministra właściwego ds. rolnictwa,

  Odkładów, pakietów pszczelich pochodzących z pasiek hodowlanych będących pod oceną prowadzaną przez podmiot upoważniony przez ministra właściwego ds. rolnictwa lub rekomendowanych przez PgZP. Zakupu pakietów i odkładów można dokonywać tylko u producentów wpisanych do wykazu prowadzonego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwai publikowanego na stronie internetowej KOWR-u.

Do Biura PgZP wpłynęły następujące oferty od producentów matek:

L.p

Producent

Reprodukcyjna

Użytkowa

Nieuna-sieniona

Oferowane linie

Czerwiąca

Bez sprawdzonego czerwienia

Unasieniona sztucznie

Unasieniona naturalnie

Czerwiąca

Bez sprawdzonego czerwienia

1

Pasieka Zarodowa Czermin

 

250,00 zł

 

55,00 zł

 

27,78 zł

car.: CJ-10; CT-46; Alsin; CNT; cau.: KPW

2

Pasieka Hodowlana Sądecki Bartnik

500,00 zł

 

 

 

75,00 zł

25,00 zł

car.: Dobra; Karpatka

3

Pasieka Zarodowa Wojciech Pelczar**

500,00 zł

 

 

 

100,00 zł

30,00 zł

car.: AGA; AGA 3

4

Pasieka Hodowlana Adam Barnabas

220,00 zł

 

 

 

75,00 zł

30,00 zł

car.: Karolinka

5

Pasieka Hodowlana Zbigniew Postuła

350,00 zł

 

 

 

80,00 zł (pasieczysko)

27,00 zł

car.: Karolinka, Ka-Prim

95,00 zł (trutowisko)

6

Pasieka Szeligów

 

 

120,00 zł

80,00 zł

80,00 zł

30,00 zł

car.: Galicja

7

Pasieka Melissa Agnieszka Wójtowicz

 

 

120,00 zł

60,00 zł

80,00 zł

30,00 zł

car.: Melissa

8

Pasieka Hodowlana Smaruj

400,00 zł

300,00 zł

140,00 zł

70,00 zł

120,00 zł

30,00 zł

car.: Wielka

9

Specjalistyczne Gospodarstwo Pasieczne Łukasz Gładys

277,80 zł

 

 

 

78,70 zł

27,78 zł

car.: Brzezinka

10

Pasieka Zarodowa w Brześciu

 

 

 

 

80,00 zł

20,00 zł

car.: Ab, Tb, cau.: Pb

11

Pasieka Zarodowa Krzysztof Kubeczek

220,00 zł

 

 

 

95,00 zł

30,00 zł

car.: Beskidka

12

Pasieka Adamek Wioletta Adamek

 

 

 

 

100,00 zł

27,00 zł

car.: Viola, CJ10, CT46, Kortówka, Nieska, Alpejka

13

Pasieka Hodowlana Jerzy Cieśla

 

 

 

 

60,00 zł

(pasieczysko)

25,00 zł

car.: Karolinka

70,00 zł

(trutowisko Murcki)

120,00 zł

(trutowisko Wisła)

14

Wioletta Kluska

 

 

 

 

100,00 zł

35,00 zł

car.: Nostra

15

Pasieka Hodowlana „Miodzio” Izabela Rachwalik

 

 

 

70,00 zł

80,00 zł

20,00 zł

car.: Piaskowa

16

Aleksandra Opoka

 

 

120,00 zł

90,00 zł

75,00 zł

25,00 zł

car.: AM, Beskidka, Alsin, CT46

17

Pasieka Zarodowa Dolina Stobrawy

277,78 zł

185,19 zł

101,85 zł

55,55 zł

 

25,93 zł

car.: Cb, Cr, Ca, Cp

18

Gospodarstwo Pasieczne Tomasz Strzyż

250,00 zł

 

90,00 zł

50,00 zł

 

20,00 zł

car.: AS

19

Pasieka Hodowlana „Arnia” Andrzej Mataczyński

 

 

100,00 zł

60,00 zł

80,00 zł

30,00 zł

car.:TR

20

Pasieka Hodowlana Leszek Bielicki

300,00 zł

 

150,00 zł

 

75,00 zł

30,00 zł

car.: Bielka, Bielka1, cau.: Woźnica

** – Producent zadeklarował, że nie przyjmie zamówienia, jeśli ilość matek wysyłanych na dany adres będzie mniejsza niż: 20 szt. dla matek NU, 4 szt. dla matek użytkowych i 1 szt. dla matek reprodukcyjnych.Wszystkie podane powyżej ceny są cenami netto.Oferty na produkcję odkładów złożyli następujący producenci:

L.p.

Producent

Maksymalna ilość wyprodukowanych odkładów dla PgZP

Linia matek

Telefon

Cena netto

1

Janusz Grabowski

100

car.: CT46, Melissa

530-538-500

271,03 zł

2

Piotr Nasiadka

250

car.: CT46, CJ10

721-204-832

271,03 zł

3

Stanisław Wojtarowicz

50

car.: AGA3, Karpatka

506-665-777

271,03 zł

4

Czesław Brzeziak

50

car.: Alsin, CJ10, CT46, Nieska

693-773-509

271,03 zł

5

Mateusz Ojczyk

300

car.:CT46, Alsin

512-278-452

271,03 zł

Oferty na produkcję pakietów złożyli następujący producenci:

L.p.

Producent

Maksymalna ilość wyprodukowanych pakietów dla PgZP

Linia matek

Telefon

Cena netto

1

Czesław Brzeziak

50

car.: Alsin, CJ10, CT46, Nieska

693-773-509

271,03 zł

Pszczelarze biorący udział w projekcie zakup pszczół wpłacają za zamówione matki i odkłady pszczele następujące kwoty:

 • Matka nieunasieniona – 30,00 zł/sztukę,

  Matka użytkowa unasieniona naturalnie – 80,00 zł/sztukę,

  Matka użytkowa inseminowana bez sprawdzonego czerwienia – 80,00 zł/sztukę,

  Matka użytkowa inseminowana ze sprawdzonym czerwieniem – 120,00 zł/sztukę,

  Matka reprodukcyjna bez sprawdzonego czerwienia – 300,00 zł/sztukę,

  Matka reprodukcyjna ze sprawdzonym czerwieniem – 500,00 zł/sztukę,

  Odkład – 290,00 zł/sztukę

  Pakiet – 290,00 zł/sztukę.

Wszystkie różnice pomiędzy wpłatami a rzeczywistymi cenami matek i odkładów będą wyrównane wraz z wypłatą refundacji.Ilość zakupionych przez pszczelarza matek i odkładów nie może w sumie przekroczyć 50% posiadanej przez niego liczby rodzin według stanu na 30 września 2021 roku, z zastrzeżeniem, że w przypadku zakupu odkładów ilość ta nie może przekroczyć 20% posiadanej liczby rodzin. W przypadku małych pasiek (do 6 rodzin pszczelich) ograniczenie 20% nie obowiązuje. Koła we własnym zakresie dokonują zamówień matek i odkładów informując biuro Związku o wybranym producencie.Refundacja za zakupione matki i odkłady wynosić będzie około 50% wartości netto zakupionych pszczół, z zastrzeżeniem, że jednostkowa cena matki odkładu bądź pakietu nie może przekroczyć 250,00 zł.Nieprzekraczalny termin dostarczania do biura zapotrzebowań oraz dokonania wpłat za zamówione matki, pakiety i odkłady upływa 30 kwietnia 2022 roku. Druki zapotrzebowań indywidualnych oraz zbiorczych z koła dostępne są w załączeniu.Dostarczenie list na nieaktualnych drukach, nieczytelnych bądź nie w pełni wypełnionych spowoduje odrzucenie z realizacji w projekcie.

 1. Zakup leków do zwalczania warrozy

W ramach projektu można dokonać zakupu leków do zwalczania warrozy. Pszczelarze biorący udział w projekcie wpłacają w biurze Związku za pośrednictwem Kół należność za zamówione leki. Wraz z wpłatami do biura PgZP należy dostarczyć Karty zapotrzebowania oraz zbiorcze listy zapotrzebowania na leki z poszczególnych Kół (druki w załączeniu). Zamówienia na leki oraz wpłaty będą przyjmowane do 30 kwietnia 2022 r. Zgodnie z decyzją Zarządu, ilość zakupionych przez pszczelarzy leków może przekroczyć ilość odpowiednią dla pasieki zgodnie ze stanem dzień 30 września 2021 r. o nie więcej niż 100%. Dostarczenie zamówień na leki na nieaktualnych drukach, nieczytelnych bądź nie w pełni wypełnionych spowoduje odrzucenie z realizacji w projekcie. Ceny leków w 2022 roku:

 • Apiwarol (opakowanie na 5 rodzin) – 57,00 zł

  Biowar 500 (opakowanie na 5 rodzin) – 68,00 zł

  Bayvarol (opakowanie na 1 rodzinę) – 22,00 zł

  Apiguard (2 opakowania na 1 rodzinę) – 21,00 zł

  ApiLifeVar (2 opakowania na 1 rodzinę) – 34,00 zł

  Poly Var Yellow (opakowanie na 5 rodzin) – 128,00 zł

  Thymovar (opakowanie na 5 rodzin) – 95,00 zł

  Varromed (opakowanie na 12 – 35 rodzin/1 zabieg) – 118,00 zł

  Apivar (opakowanie na 5 rodzin) – 65,00 zł

  OxyBee (opakowanie na nie więcej niż 16 rodzin) – 168,00 zł.

Refundacja wynosić będzie nie więcej niż 90% wartości netto zakupionych leków.

 1. Analizy jakości miodu

W ramach projektu można dokonać analiz miodu z własnej pasieki. Projekt kierowany jest do pszczelarzy posiadających zarejestrowaną sprzedaż bezpośrednią bądź rolniczy handel detaliczny oraz posiadających co najmniej 10 rodzin pszczelich. W ramach projektu dostępne będą następujące analizy:

 • Analiza pyłkowa miodu – identyfikacja odmiany – 81,30 zł netto

  Analiza pyłkowa miodu – pełna analiza składu gatunkowego pyłku – 162,60 zł netto

  Badanie przewodności elektrycznej (łącznie z oznaczeniem zawartości wody) – 32,52 zł netto

  Oznaczenie zawartości wody – 12,20 zł netto

Udział w projekcie będzie realizowany z kolejności zgłoszeń, do wyczerpania środków. Pszczelarze zainteresowani udziałem w projekcie proszeni są o kontakt z biurem Związku. Minimalna ilość miodu przeznaczona do badań powinna wynosić 50g i powinna być przygotowana w szczelnie zamkniętym, nietłukącym się pojemniku.Refundacja wynosić będzie do 100% wartości netto wykonanych badań.

W załączeniu przesyłam wstępnie wypełnione materiały potrzebne do realizacji projektów: indywidualne karty zapotrzebowania na pszczoły oraz leki do zwalczania warrozy, zbiorcze listy zamówień na pszczoły oraz na leki, druk zapotrzebowania na sprzęt i druk zapotrzebowania na urządzenia do prowadzenia gospodarki wędrownej. W dokumentach zawierających dane osobowe ujęci zostali tylko i wyłącznie pszczelarze, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Pszczelarze, którzy takiej zgody dotychczas nie wyrazili proszeni są o podpisanie odpowiedniego dokumentu, który również przesyłam w załączeniu. Brak zgody na przetwarzanie danych skutkował będzie brakiem możliwości obsługi pszczelarza w projektach.Koła zainteresowane otrzymaniem wyżej wymienionych załączników w wersji elektronicznej proszone są o kontakt z biurem Związku. Z poważaniem