I. Projekt zakup ciasta do podkarmiania pszczół

Pogórski Związek Pszczelarzy w Tarnowie realizuje projekt zakupu ciasta do podkarmiania pszczół współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Konkurs na wybór najkorzystniejszej oferty w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności i zasady uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów wygrała firma PPHU ORION Jarosław Kasprzyk i to z tej firmy dokonywany będzie zakup. W ramach zadania przewidywany był zakup 2 kg ciasta na rodzinę pszczelą, należącą do mieszkańca województwa małopolskiego. Pszczelarze zrzeszeni w PgZP zamieszkujący poza województwem nie mogą brać udziału w projekcie. Pszczelarze zainteresowani zakupem zamawiają i opłacają zamówione ciasto za pośrednictwem kół. Zarząd ustalił wpłatę za każdy kilogram zamówionego ciasta na 4,50 zł, oraz refundację wypłacaną po otrzymaniu środków z WFOŚiGW na 2,50 zł. Końcowy koszt zakupu kilograma ciasta wyniesie więc 2,00 zł. Termin zamówień mija 31. 07. 2024 r. Podczas zamawiania proszę zwrócić uwagę, by pszczelarze otrzymywali pełne dziesięciokilogramowe opakowania, co oznacza, że powinni zamawiać wielokrotności 10 kg. Zamówienia proszę składać na druku stanowiącym załącznik do niniejszego pisma. Zarząd PgZP na posiedzeniu w dniu 19. 06. 2024 r. podjął uchwałę o podziale ciasta na poszczególne koła proporcjonalnie do ilości rodzin pszczelich w tych kołach według stanu na dzień 31. 09. 2023 r

Wpłaty na ciasto skarbnik przyjmuje codziennie w biurze UBEZPIECZENIA Jacek Słota, Tuchów, Jana Pawła II 15, oraz na zebraniu 21 lipca.