Tarnów, dnia 19 października 2021 roku

I. Projekt „Zakup ciasta”


W dniu 18 października odbyło się posiedzenie Zarządu Pogórskiego Związku Pszczelarzy w Tarnowie, podczas którego zapadła decyzja o realizacji przez PgZP projektu pn. „Zakup ciasta – pokarmu do podkarmiania pszczół”, którego zakup zostanie współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. W ramach projektu pszczelarze będą mogli zaopatrzyć się w ciasto bez dodatków w jednostkowych opakowaniach 1 kg. Projekt kierowany jest do pszczelarzy będących mieszkańcami
Województwa Małopolskiego i w tym województwie utrzymujących swoje pasieki. Pszczelarze spoza województwa nie mogą brać udziału w projekcie.


W wyniku przeprowadzonej procedury zamówień publicznych wyłoniony został dostawca ciasta, który jako jedyny złożył ofertę na jego dostawę. Jest to Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Tomasz Łysoń Sp. z o. o. Sp. K. Przedłożona oferta opiewa na kwotę 3,80 zł za 1 kg ciasta.
Planowana przez PgZP na etapie pisania projektu kwota wynosiła 3,55 zł za kilogram. Wobec powyższego Zarząd PgZP podjął decyzję, że dopłata do każdego zamawianego kilograma ciasta wyniesie 1,90 zł i jest to całkowity koszt jaki ponoszą uczestnicy projektu. Podczas
sporządzania zamówień imiennych na ciasto pszczelarze wpłacają kwotę stanowiącą iloczyn ilości zamawianych kilogramów i kwoty 1,90 zł.
Na etapie pisania projektu założono, że na każdą rodzinę pszczelą w PgZP przypadać będzie 2 kg ciasta. Mając na uwadze, że nie wszyscy pszczelarze będą zainteresowani udziałem w projekcie istnieje możliwość powiększenia tej ilości. Należy jednak przyjąć zasadę, by w
żadnym wypadku nie przekraczać przyznanych na poszczególne koło ilości kilogramów. Podział ciasta na koła został sporządzony w oparciu o ilość rodzin pszczelich w kołach na dzień 30. 09. 2021 r. Proszę też, by zamówienia na ciasto stanowiły 10 kg bądź wielokrotność tej liczby.


Termin dostarczenia do biura PgZP kompletnych list pszczelarzy zamawiających ciasto oraz wpłat stanowiących udział własny pszczelarza upływa 5 listopada 2021 r. Podkreślić należy, że jest to termin rzeczywistego wpłynięcia zamówienia do biura, z nie jego nadania.
W załączeniu do pisma przesyłam druk stanowiący zamówienie zbiorcze z koła. Proszę o dokładne uzupełnienie wszystkich pól związanych z danymi pszczelarzy zamawiających ciasto

II. KOWR 2021

Na przełomie października i listopada PgZP rozpocznie wypłatę refundacji w projektach KOWR realizowanych w 2021 roku. Refundacja za zakupione pszczoły oraz leki do zwlczania warrozy będzie wypłacana za pośrednictwem kół pszczelarzy. Refundacja za sprzęt oraz urządzenia do prowadzenia gospodarki wędrownej będzie wypłacana bezpośrednio uczestnikom projektu na wskazane rachunki bankowe. Preferowaną formą przekazania refundacji jest forma bezgotówkowa. Prezesi, którzy decydują się na taką formę przekazania refundacji proszeni są o wypełnienie i odesłanie załącznika w którym wskażą, na jaki rachunek należy przesłać refundację. Koła odbierające refundację w gotówce proszone są o wcześniejsze umówienie terminu odbioru. Bez umówienia terminu refundacja nie zostanie w danym dniu wypłacona

.
Z poważaniem
Paweł Jawor

Wpłaty na ciasto przyjmuje
skarbnik Jacek Słota
w Tuchowie ul. Jana Pawła II 15,

(naprzeciw szkoły podstawowej)

tel. 604 488 520
najpóźniej do 02 listopada.