W dniu 30 września weszło w życie Zarządzenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa określające warunki udziału w mechanizmie „Wsparcie rynku produktów pszczelich” w sezonie 2020-2022.

Istotną zmianą wprowadzoną w nowych warunkach jest ograniczenie grona odbiorców pomocy w ramach projektów „Zakup sprzętu pszczelarskiego” oraz „Zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej” do pszczelarzy wprowadzających produkty pszczele na rynek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zapis ten oznacza, że warunkiem koniecznym uzyskania refundacji za zakupiony sprzęt jest zarejestrowanie Sprzedaży bezpośredniej bądź Rolniczego handlu detalicznego (RHD) u właściwego na miejsce prowadzenia działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Sprzedaż bezpośrednia jest formą sprzedaży nieprzetworzonych produktów pochodzenia zwierzęcego. Spośród produktów pszczelich są to: miód, pyłek kwiatowy, pierzga, mleczko pszczele. Przepisy nie określają górnych limitów dotyczących ilości oraz wartości sprzedawanych produktów pszczelich. Sprzedaż bezpośrednia podlega zatwierdzeniu w Inspekcji Weterynaryjnej po wcześniejszym spełnieniu wymogów jej prowadzenia. Szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży bezpośredniej dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Inspektoratu Weterynarii.

Rolniczy handel detaliczny jest formą sprzedaży zarówno nieprzetworzonych jak i przetworzonych produktów pochodzenia zwierzęcego i niezwierzęcego. Daje więc w tym zakresie większe możliwości niż sprzedaż bezpośrednia. W ramach RHD określone są górne limity ilości sprzedanych produktów pszczelich. Uzależnione są one od ilości posiadanych rodzin pszczelich. Rolniczy handel detaliczny podlega rejestracji w Inspekcji Weterynaryjnej – nie ma obowiązku zatwierdzenia. Rejestracji należy dokonać na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem działalności. Szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży bezpośredniej dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Inspektoratu Weterynarii.

Pszczelarze biorący udział w zakupie sprzętu pszczelarskiego oraz urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej za pośrednictwem Pogórskiego Związku Pszczelarzy w Tarnowie dotychczas rozliczali się z niezbędnej dokumentacji do dnia 10 lipca. Podobnie będzie w najbliższym sezonie. W tym terminie trzeba będzie również dostarczyć do biura Związku niezbędne informacje dotyczące rejestracji Sprzedaży bezpośredniej lub Rolniczego handlu detalicznego.