Zarząd Koła Pszczelarzy w Tuchowie zaprasza wszystkich członków na Walne Zebranie Koła, które odbędzie się 17 stycznia 2016 roku o godzinie 10:00 w Domu Kultury w Burzynie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Uchwalenie Regulaminu Obrad Walnego Zebrania.
 4. Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania.
 5. Wybór sekretarza Walnego Zebrania.
 6. Wybór Komisji Wniosków i Uchwał.
 7. Sprawy bieżące.
 8. Sprawozdanie z działalności Koła za 2015 rok.
 9. Przedstawienie planu pracy Koła na 2016 rok.
 10. Przedstawienie preliminarza finansowego Koła na 2016 rok.
 11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 12. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.
 13. Dyskusja nad sprawozdaniami i wnioskami.
 14. Wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Koła.
 15. Sprawozdanie Komis Wniosków i Uchwał.
 16. Podjęcie uchwał (plan pracy, preliminarz finansowy) i zatwierdzenie wniosków.
 17. Zakończenie Walnego Zebrania.