Zarząd Koła Pszczelarzy w Tuchowie zaprasza wszystkich członków na Walne Zebranie Sprawozdawcze Koła, które odbędzie się w dniu 21 stycznia 2018 roku o godz 10:00 w Domu Kultury w Burzynie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Uchwalenie Regulaminu Obrad Walnego Zebrania.
 4. Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania.
 5. Wybór sekretarza Walnego Zebrania.
 6. Wybór Komisji Wniosków i Uchwał.
 7. Sprawy bieżące.
 8. Sprawozdanie z działalności Koła za 2017 rok.
 9. Przedstawianie planu pracy Koła na 2018 rok.
 10. Przedstawienie preliminarza finansowego Koła na 2018 rok.
 11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 12. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.
 13. Dyskusja nad sprawozdaniami i planami.
 14. Wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Koła.
 15. Sprawozdanie Komisji Wniosków i Uchwał.
 16. Podjęcie uchwał i zatwierdzenie wniosków.
 17. Zakończenie Walnego Zebrania Koła.