Zarząd Koła Pszczelarzy w Tuchowie zaprasza członków Koła na Walne Zebranie Koła, które odbędzie się 19 stycznia 2020 r. o godz. 10:00 w pierwszym terminie bądź o godz. 10:15 w drugim terminie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Uchwalenie Regulaminu obrad Walnego Zebrania.
 4. Wybór przewodniczącego obrad Walnego Zebrania.
 5. Wybór sekretarza Walnego Zebrania.
 6. Wybór Komisji Wniosków i Uchwał.
 7. Sprawy bieżące.
 8. Sprawozdanie z działalności Koła za 2019 r.
 9. Przedstawienie planu pracy Koła na 2020 r.
 10. Przedstawienie preliminarza finansowego Koła na 2020 r.
 11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 12. Sprawozdanie Sądu koleżeńskiego.
 13. Dyskusja nad sprawozdaniami i planami.
 14. Wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Koła.
 15. Sprawozdanie Komisji Wniosków i Uchwał.
 16. Podjęcie uchwał (plan pracy, preliminarz finansowy) i zatwierdzenie wniosków.
 17. Zakończenie Walnego Zebrania.